Nalazite se na: Iznajmljivači > Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu
21. Lipanj 2013.

Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu


1. Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji.

Služba za gospodarstvo
Ispostava Biograd na Moru
Kralja Tvrtka 1
23210 Biograd na Moru
Tel. 023/385-487

2. Prijaviti se u registar poreznih obveznika ( Porezna uprava) u roku od osam dana od dana izdavanja rješenja.

3. Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka s nazivom utvrđene vrste i kategorije.

 • U objektu koji se nalazi u građevini koja je zaštićena kao povijesno-kulturno dobro, oznaka se može postaviti unutar ulaza i sl.
 •  
 • Privatni iznajmljivači više nisu dužni imati liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju.
   
 • Oznake o vrsti i kategoriji objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči.
   
 • Ako iznajmljivač u jednoj građevini ima više objekata iste vrste i kategorije, tada je dovoljno istaknuti na vidnom mjestu jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.
   
 • Ako iznajmljivač iznajmljuje više objekata iste vrste i različitih kategorija, na jednoj standardiziranoj ploči mogu se navesti najviše dvije oznake za kategoriju s odgovarajućim brojem zvjezdica.
   
 • Standardizirane ploče potrebno je naručiti kod poduzeća koje je kod Ministarstva turizma ishodilo odobrenje za njihovu izradu.

  Kordun Marketing d.o.o. za proizvodnju i usluge Matka Laginje 10
  47000 KARLOVAC
  Tel.: 047/ 645 - 066
  E-mail: kordun@kordun.hr
   
  Jaguar d.o.o.
  Hrvojeva 6, 21000 Split
  Tel: 021 343 888
   
  Binar d.o.o.
  Livanjska 12, 21000 Split
  Tel: 021 344 442
   
  Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić
  Put Nina 129a, 23000 Zadar
  Tel: 023 220 655
   
   


4. U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu.
- Cijena usluge mora biti iskazana u kunama i barem na jednom stranom jeziku.
- Cjenik mora sadržavati osobne podatke / ime, prezime , OIB/ nosioca Rješenja o  odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga kao i točnu adresu objekta pružanja usluga. Cjenik nije potrebno ovjeravati.
- Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja /ne smije biti posebno istaknuta/, te na  cjeniku istaknuti opasku da je boravišna pristojba uključena u cijenu.
- Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

5. U roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici grada sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

Prijava boravka turističkoj zajednici vrši se putem Obrasca 1 ili elektronskim putem: prijava.tetrada.hr.

Da bi mogli vršiti prijavu gostiju elektronskim putem morate u Turističkoj zajednici zatražiti korisničko ime i zaporku.

6. Izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku.
Boravišna pristojba naplaćuje se istodobno s naplatom pružene usluge.  U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa  boravišne pristojbe nisu dužni u računu navesti iznos boravišne pristojbe, već boravišna pristojba mora biti uračunata u cijenu.

7. Sve izdane račune potrebno je evidentirati u Obrazac EP, koji možete preuzeti u  Turističkoj zajednice grada Biograda na Moru ili u pdf formatu na web stranici: www.tzg biograd.hr


8. Uplatiti boravišnu pristojbu u predviđenim zakonskim rokovima.
Uplatnice za uplatu boravišne pristojbe dolaze do kraja lipnja tekuće godine. Paušalni iznos boravišne pristojbe plaća se u tri obroka. Prva rata dospijeva  do 31.srpnja. druga do 31.kolovoza, a treća do 30.rujna tekuće godine.

Pravne osobe boravišnu pristojbu plaćaju po ostvarenom noćenu te su obavezne  uplatiti je na račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Primatelj: Boravišna pristojba
IBAN primatelja: HR1610010051702204740
Model: HR67
Poziv na broj: OIB firme ili obrta koji je naveden kao vlasnik objekta u rješenju o kategorizaciji

9. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.

10. Potrebno je voditi Popis gostiju u obliku knjige (za domaće i strane goste) ili u elektronskom obliku uključujući i agencijske goste. Knjiga gostiju se ne ovjerava u nadležnom uredu. Knjiga Popis gostiju čuva se najmanje dvije godine nakon što je popunjena, a ako se vodi u elektronskom obliku na kraju kalendarske godine mora se ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.


11. Fizičke osobe plaćaju porez u paušalnom obliku. Porez se plaća prema rješenju Porezne uprave i to tromjesečno do kraja svakog tromjesečja u visini 1/4 godišnjeg paušalnog poreza.
Paušalni porez se plaća uplatnicama koje Porezna uprava za svako tromjesečje dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu.

12. Uplatiti turističku članarinu Turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08 i NN 88/10 ). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ do kraja veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po obrascu EP ( bez boravišne pristojbe ) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta.  Koeficijet Biograda na Moru je 0,2%

Primjer:
Npr. ukupni promet računa iznosi 3.500,00 kuna
Izračun: 3.500,00 x 0,2%=7,00 kuna

Podaci za plaćanje:

Primatelj: Članarina
IBAN primatelja: HR3210010051702227150
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: Upisuje se OIB osobe na koju glasi rješenje o kategorizaciji
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

 

Biograd u fotografijama
Vremenska prognoza
18°C
Vlažnost 77.5 %
Tlak zraka 1014 hPa
Vidljivost 10 km
Brzina vjetra 9.4 kph
Kontakt podaci

Turistička zajednica Grada Biograd na Moru

Trg hrvatskih velikana 2
23210 Biograd na Moru
Tel. +385 (0)23 383 123, 385 382
Fax. +385 (0)23 383 123
E-mail: info@tzg-biograd.hr

Turistička zajednica grada Biograd na Moru HTML5, CSS3, PHP by:  Nove vibracije